Algemene voorwaarden consumenten

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor consumenten en andere gebruikers van de “webagenda” van OnlineAfspraken.nl BV


Onlineafspraken.nl BV
Veldzigt 2a
3454 PW UTRECHT
Tel.: 030-2412042
E-mail: info@onlineafspraken.nl
www.onlineafspraken.nl

KvK Amsterdam: 34295008  
BTW nummer: NL 8190.52.905.B.01


1. Dienstverlening

1.1.    Onlineafspraken.nl BV (de “OA”) biedt diensten aan waarmee consumenten online afspraken kunnen maken bij bedrijven van hun keuze, zoals bijvoorbeeld kappers, zorgverleners,universiteiten, schoonheidsspecialisten, garagebedrijven en zonnestudio’s.

1.2.    Op de website van een bedrijf kan een consument middels een aldaar geïntegreerde “webagenda” 24 uur per dag en zeven dagen in de week het bedrijf van zijn of haar keuze uitkiezen, contactgegevens invullen en een afspraak maken. Het bedrijf moet dan wel bij OA zijn aangesloten. Na het maken van een afspraak bij een bedrijf ontvangt de consument een bevestigingsmail en/of SMS. Een (paar) dag(en) voor de afspraak ontvangt de consument per e-mail en/of SMS een herinnering, indien het bedrijf dat zo heeft ingesteld.

1.3.    De diensten van OA, www.onlineafspraken.nl en de daarvoor gebruikte (telecommunicatie) apparatuur, software en gegevensbestanden daarbij inbegrepen worden hierna aangeduid als de “Diensten”. De Diensten zijn beschikbaar voor consumenten die afspraken willen maken met een bedrijf dat bij OA is aangesloten (een “Bedrijf”).

1.4.    Het gebruik door consumenten van de Diensten is kosteloos.

2. Toepasselijkheid algemene voorwaarden

2.1.    Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) gelden voor consumenten die van de Diensten gebruik maken. Naast de Algemene Voorwaarden geldt voor deze personen tevens de Privacy Policy die op www.onlineafspraken.nl te vinden is.

2.2.    Voor Bedrijven gelden de Algemene Voorwaarden Voor Bedrijven, die ook op www.onlineafspraken.nl te vinden is. De Algemene Voorwaarden Voor Bedrijven hebben een andere inhoud dan deze Algemene Voorwaarden voor Consumenten.

2.3.    De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd en gedownload op www.onlineafspraken.nl.

3. Ongeoorloofd gebruik

3.1.    Het gebruik van gegevens van Bedrijven die op www.onlineafspraken.nl openbaar zijn gemaakt is enkel en alleen toegestaan met het oog op het gebruik van de Diensten van OA. Het is verboden de gegevens van Bedrijven te verwerken voor enig ander doel, waaronder, maar niet beperkt tot gebruik voor promotie- of marketing-doeleinden.

3.2.    Indien een consument of gebruiker van de website www.onlineafspraken.nl in strijd handelt met het in dit artikel 3 (Ongeoorloofd gebruik) bepaalde verbeurt hij of zij een direct opeisbare boete van € 10.000,- vermeerderd met een bedrag van € 1.000,- per dag of gedeelte daarvan dat deze schending voortduurt, het een en ander onverminderd het recht van OA op vergoeding van haar volledige schade.

4. Intellectuele Eigendomsrechten

4.1.    De auteursrechten en alle overige al dan niet van toepassing zijnde rechten van intellectuele eigendom op de door OA in het kader van de Diensten gebruikte werken berusten bij OA.

4.2.    Het is de consument en de gebruiker van de website www.onlineafspraken.nl toegestaan om de werken te gebruiken voor zover dat noodzakelijk is voor het gebruik van de Diensten of om informatie daarover in te winnen en niet verder. Dit recht van gebruik houdt uitdrukkelijk geen overdracht van auteursrechten of overige al dan niet van toepassing zijnde rechten van intellectuele eigendom in.

4.3.    Het is de consument en de gebruiker van de website www.onlineafspraken.nl niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van OA om de gebruiksrechten die hij of zij op grond van de Algemene Voorwaarden verkrijgt over te dragen, in sublicentie te geven of anderszins aan derden in gebruik te geven.

5. Disclaimer

5.1.    OA heeft de Diensten, de website www.onlineafspraken.nl en de inhoud daarvan met de grootst mogelijke zorg samengesteld. OA staat er evenwel niet voor in dat de gegevens van Bedrijven op ieder moment volledig, juist en actueel zijn, noch staat zij ervoor in dat de informatie op www.onlineafspraken.nl op ieder moment volledig, juist, actueel en rechtmatig is.

5.2.    OA biedt ten aanzien van de Diensten, bedrijfsgegevens van Bedrijven en de informatie op www.onlineafspraken.nl geen garantie (uitdrukkelijk of stilzwijgend), toezegging of vrijwaring van welke aard dan ook voor wat betreft de kwaliteit, juistheid en geschiktheid daarvan voor de doeleinden die daarmee worden nagestreefd. OA staat er met name niet voor in dat de Diensten in alle gevallen ononderbroken zullen werken, vrij zullen zijn van virussen, trojans en andere fouten en gebreken en dat derden van de Diensten geen onrechtmatig gebruik zullen maken.

5.3.    De website www.onlineafspraken.nl bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van Bedrijven en andere derden. OA heeft geen zeggenschap over en is niet aansprakelijk voor deze websites.

5.4.    De consument en de gebruiker van de website www.onlineafspraken.nl is aansprakelijk voor al het gebruik dat hij of zij van de Diensten maakt. Hij of zij vrijwaart OA volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat van de Diensten wordt gemaakt.

6. Uitsluiting van aansprakelijkheid

6.1.    In geen enkel geval is OA en/of zijn (rechts)personen werkzaam voor OA aansprakelijk voor directe schade, indirecte schade, immateriële schade, gevolgschade, winstderving, verlies van orders en (juridische) kosten voortvloeiende uit of verband houdende met de Diensten.

6.2.    Deze beperking van de aansprakelijkheid van OA en/of (rechts)personen werkzaam voor OA geldt tevens, maar niet uitsluitend, voor het niet deugdelijk functioneren van door OA en/of (rechts)personen werkzaam voor OA ten behoeve van de Diensten gebruikte (telecommunicatie) apparatuur, software en gegevensbestanden.

6.3.    Mocht OA en/of (rechts)personen werkzaam voor OA op enig moment toch aansprakelijk zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag van € 1.000,-. Deze bepaling laat de uitsluiting van aansprakelijkheid van artikel 6.1 onverlet.

6.4.    Het een en ander lijdt uitzondering indien schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van OA en/of (rechts)personen werkzaam voor OA.

7. Wijziging

7.1.    OA kan de Algemene Voorwaarden op ieder moment wijzigen. De meest recent van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen en te downloaden op www.onlineafspraken.nl. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat deze op www.onlineafspraken.nl geplaatst zijn. Gewijzigde Algemene Voorwaarden komen onmiddellijk voor de oudere Algemene Voorwaarden in de plaats.  

7.2.    In het geval enige bepaling van de Algemene Voorwaarden in rechte ongeldig of buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

8. Toepasselijk recht en geschillenregeling

8.1.    De Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten die daarmee verband houden, alsmede alle daarmee verband houdende verbintenissen, worden beheerst door Nederlands recht.

8.2.    Vragen en klachten over de Diensten of OA kunnen worden gericht aan OnlineAfspraken.nl BV, Veldzigt 2a, 3454 PW Utrecht of per e-mail aan info@onlineafspraken.nl. OA kan op werkdagen tussen 09.00 uur en 17.00 uur tevens worden gebeld op nummer 030 24120 42  

8.3.    Geschillen tussen een consument en OA die voortvloeien uit of verband houden met de Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten genoemd in artikel 8.1, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam.


*****