Algemene voorwaarden bedrijven

Dit zijn de algemene voorwaarden die gelden voor bedrijven die zich hebben aangemeld voor het gebruik van de diensten van www.OnlineAfspraken.nl:

OnlineAfspraken.nl BV
Savannahweg 8
3542 AW UTRECHT
Tel.: 030 - 241 20 42
E-mail: info@OnlineAfspraken.nl
www.OnlineAfspraken.nl

KvK Amsterdam: 34295008
BTW nummer: NL 8190.52.905.B.01

1. Inleiding

1.1. OnlineAfspraken.nl BV (“OA”) biedt diensten aan waarmee consumenten online afspraken kunnen maken bij bedrijven van hun keuze, zoals bijvoorbeeld kappers, tandartsen, schoonheidsspecialisten, garagebedrijven en zonnestudio's. Dit kan op de website van bedrijven middels aldaar geïntegreerde “webagenda's” of via een eigen boekingsapp. Ook is het mogelijk om consumenten slechts een link te verstrekken, waarmee ze afspraken kunnen maken.

1.2. Consumenten kunnen 24 uur per dag en zeven dagen in de week het bedrijf van zijn of haar keuze uitkiezen, contactgegevens invullen en een afspraak maken. Na het maken van een afspraak ontvangt een consument een of twee berichten, een bevestigingscode/link en daarna een afspraakbevestiging. Standaard worden de berichten per email verstuurd. Optioneel is de sms module. Enkele dagen voor de afspraak kan de consument per e-mail en/of sms een herinnering ontvangen, indien het bedrijf dat wil. Bedrijven bieden hun klanten daarmee extra diensten en hebben een online-agendafunctionaliteit. De diensten van OA, OnlineAfspraken.nl en de daarvoor gebruikte (telecommunicatie) apparatuur, software en gegevensbestanden daarbij inbegrepen, worden hierna aangeduid als de “diensten”.

1.3. De diensten zijn beschikbaar voor consumenten die afspraken willen maken met een bedrijf die bij OA is aangesloten (een “bedrijf”). Bedrijven zijn bij OA aangesloten wanneer zij zich bij OA hebben aangemeld via OnlineAfspraken.nl.

1.4. Deze algemene voorwaarden (de “Algemene Voorwaarden”) vormen de overeenkomst tussen het bedrijf en OA. Deze overeenkomst komt tot stand op het moment dat een bedrijf zich via OnlineAfspraken.nl aanmeldt voor het gebruik van de diensten. Deze aanmelding geschiedt door middel van het stappenproces zoals uiteengezet op OnlineAfspraken.nl. Alvorens een bedrijf in stap 1 van het aanmeldingsproces op de knop ‘aanmelden’ klikt, dient hij of zij het vakje aan te vinken waarmee hij of zij aangeeft akkoord te gaan met de Algemene Voorwaarden. Eerst wanneer het vakje is aangevinkt en op het knopje ‘aanmelden’ geklikt wordt (dit is de aanvaarding van het aanbod van OA), komt de overeenkomst tussen het bedrijf en OA tot stand.

1.5. Voor het gebruik van de diensten door consumenten gelden deze Algemene Voorwaarden niet. Deze gelden enkel en alleen voor bedrijven. Voor consumenten gelden de Algemene Voorwaarden Voor Consumenten en de Privacy Policy.

1.6. OA kan de Algemene Voorwaarden op ieder moment wijzigen zonder het bedrijf daarvan in kennis te stellen. Het is aan het bedrijf om van tijd tot tijd te controleren of de Algemene Voorwaarden zijn gewijzigd of niet. De meest recent van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden zijn te allen tijde te raadplegen en te downloaden op OnlineAfspraken.nl. Gewijzigde Algemene Voorwaarden zijn van toepassing vanaf het moment dat deze op de website geplaatst zijn. Gewijzigde Algemene Voorwaarden komen onmiddellijk voor de oudere Algemene Voorwaarden in de plaats.

1.7. In het geval enige bepaling van de Algemene Voorwaarden in rechte ongeldig of buiten toepassing wordt verklaard, blijven de overige bepalingen van de Algemene Voorwaarden onverkort van kracht.

1.8. De Algemene Voorwaarden kunnen te allen tijde worden geraadpleegd en gedownload.

2. Persoonsgegevens consument

2.1. OA verstrekt het bedrijf de persoonsgegevens van de consument die een afspraak met het bedrijf maakt teneinde hem in staat te stellen met betrekking tot de afspraak contact met de consument op te nemen.

2.2. In het geval het bedrijf de persoonsgegevens van de consument wenst te gebruiken voor promotie- en/ of marketingdoeleinden, dan heeft het bedrijf dat zelf met de consument te regelen. De Privacy Policy van OA, zoals te vinden op www.OnlineAfspraken.nl, voorziet daar niet in. Het bedrijf kan daarvoor contact opnemen met het College Bescherming Persoonsgegevens (www.cbpweb.nl).

2.3. De verplichting van OA om persoonsgegevens van een consument aan een bedrijf ter beschikking te stellen reikt in geen enkel geval verder dan waartoe de Algemene Voorwaarden, de Privacy Policy van OA, zoals te vinden op de website, en de Wet Bescherming Persoonsgegevens de mogelijkheid biedt.

3. Kosten voor het gebruik van de Diensten

3.1. Het bedrijf betaalt een vast maandelijks bedrag voor het (mogelijk maken van het) gebruik van de diensten per agenda die online beschikbaar is. Tarieven zijn inzichtelijk op onlineafspraken.nl/nl_NL/tarieven en zijn exclusief BTW.

3.2. Indien het bedrijf voor de sms module kiest, dan brengt OA per afspraak sms kosten in rekening bovenop de vaste maandelijkse kosten per abonnement. Voor ieder sms-bericht dat OA uit naam van het bedrijf aan de consument verzendt brengt OA een vast tarief in rekening. Betaling van sms kosten geschiedt door het vooraf aanschaffen van een zogenaamd sms tegoed of sms credits. Tarieven van de sms kosten zijn inzichtelijk op www.onlineafspraken.nl/nl_NL/tarieven en zijn exclusief BTW. Aangekochte sms berichten zijn non refundable.

3.3. Per afspraak die een consument maakt verzendt OA in ieder geval een of twee email of smsberichten: één email of sms-bericht met een bevestigingscode (link) die online moet worden ingevoerd om de afspraak in te plannen (indien door dienstverlener ingesteld) en één email of sms-bericht met een afspraakbevestiging, met daarin de datum, plaats en tijd van de afspraak. Het bedrijf heeft bovendien de mogelijkheid om de consument één (of enkele) dag(en) voor de afspraak een herinnering per email of sms-bericht te laten ontvangen.

3.4. OA kan bovendien indien gewenst email of sms berichten aan het bedrijf versturen met de volgende inhoud:

  1. Email of sms berichten met de melding dat een consument een nieuwe afspraak heeft gemaakt;
  2. Email of sms berichten met de melding dat een gemaakte afspraak door de consument is geannuleerd;

Voor de sms berichten worden dezelfde sms kosten in rekening gebracht als bedoeld in artikel 3.2. De email berichten zijn gratis.

3.5. De diensten bij de sms module werken niet als het sms tegoed of sms credits nul zijn.

3.6. Voor de verzending van e-mails aan consumenten brengt OA geen kosten in rekening.

3.7. OA biedt de mogelijkheid het bedrijf een e-mailbericht te verzenden, wanneer er nog slechts 10 sms-berichten in het sms tegoed van het bedrijf beschikbaar zijn. Het bedrijf heeft te allen tijde de mogelijkheid om nieuwe sms tegoeden aan te schaffen.

3.8. Het bedrijf heeft de mogelijkheid om een automatische bestelling te plaatsen wanneer het sms tegoed van het bedrijf lager of gelijk is aan het door hem opgegeven aantal sms berichten. Het bedrijf wordt in dat geval per e-mail op de hoogte gebracht van het feit dat er automatisch een bestelling van sms tegoed heeft plaatsgevonden. De betaling daarvan geschiedt zoals iedere betaling geschiedt.

4. Proefperiode

4.1. Gedurende de eerste maand na aanmelding voor het gebruik van de diensten is er sprake van een proefperiode (de “Proefperiode”). Gedurende de Proefperiode maakt het bedrijf gratis gebruik van de diensten, met dien verstande dat er in de Proefperiode geen gratis sms-berichten door OA aan consumenten verzonden kunnen worden. Indien er voor de sms module wordt gekozen tijdens de proefperiode, zal er een bundel SMS aangekocht moeten worden.

4.2. De Proefperiode eindigt na verloop van een maand na aanmelding. Onder aanmelding wordt verstaan het moment waarop in stap 1 van het aanmeldingsproces, in welke stap ook het vakje wordt aangevinkt waarmee akkoord op de Algemene Voorwaarden wordt gegeven, op de knop ‘volgende’ wordt geklikt.

4.3. De looptijd van de Proefperiode loopt vanzelf af. Na het verstrijken van de proefperiode, verschijnt er een scherm, waar er betaald kan worden. Pas als er betaald is, kan men weer over alle diensten beschikken. OA zendt het bedrijf één week voor het einde van de looptijd van de Proefperiode een e-mail ter herinnering.

4.4 Tijdens de proefperiode kan men gebruik maken van alle functionaliteiten die het systeem biedt.

5. Betaling

5.1. Betaling van de vaste maandelijkse kosten en de variabele kosten zoals uiteengezet in artikel 3 (Kosten voor het gebruik van de diensten) bij keuze sms module geschiedt bij voorkeur door betaling middels Ideal. Voor onze buitenlandse relaties geschiedt dit middels Paypal. Tegen een extra betaling is het mogelijk om gebruik te maken van automatische incasso. Het bedrijf verleent dan bij de aanmelding voor het gebruik van de diensten toestemming aan OA om drie maandelijks vooraf de verschuldigde kosten van zijn of haar rekening af te schrijven.

5.2. De betaling vindt afhankelijk van de keuze van de dienstverlener, per kwartaal of jaar vooruit plaats.  Betalingen worden niet teruggestort als de dienstverlener binnen zijn afgenomen contractsduur (kwartaal of jaar vooruit) geen gebruik meer wil maken van het systeem. De manier van betalen (Ideal, Paypal of automatische incasso) heeft geen invloed op de betalingstermijn.

5.3. Bij afname via de automatische sms module verzendt OA na de aankoop (en tevens na iedere bestelling van een sms tegoed) per e-mail een factuur aan het bedrijf met een specificatie van de in rekening gebrachte kosten. Deze (openstaande) factuur wordt in de internetkassa geplaatst binnen het systeem. Men dient de openstaande facturen in de internetkassa uiterlijk binnen twee weken na factuurdatum te betalen.

5.4. In het geval automatische incasso onverwacht onmogelijk blijkt, een automatische incasso wordt gestorneerd of een bedrijf te laat is met de betaling van een (verzonden) factuur in de internetkassa, heeft OA de mogelijkheid om het bedrijf van het gebruik van de diensten af te sluiten tot een oplossing voor het betalingsprobleem gevonden is. OA treedt in dergelijke gevallen met het bedrijf in kwestie in overleg teneinde in redelijkheid tot een voor beide partijen aanvaardbare oplossing te komen.

6. Intellectuele Eigendom

6.1. De auteursrechten en alle overige al dan niet van toepassing zijnde rechten van intellectuele eigendom op de door OA in het kader van de diensten gebruikte werken berusten bij OA.

6.2. Het is het bedrijf toegestaan om de werken gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen het bedrijf en OA te gebruiken voor het doel dat partijen daarmee beogen. Dit recht van gebruik houdt uitdrukkelijk geen overdracht van auteursrechten of overige al dan niet van toepassing zijnde rechten van intellectuele eigendom in. In geval de overeenkomst tussen het bedrijf en OA eindigt zal het bedrijf het gebruik van de werken met onmiddellijke ingang staken en gestaakt houden.

6.3. Het is het bedrijf niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke voorafgaande schriftelijke toestemming van OA om de gebruiksrechten die hij of zij op grond van de Algemene Voorwaarden verkrijgt over te dragen, in sublicentie te geven of anderszins aan derden in gebruik te geven.

6.4. Bij schending van het in dit artikel 6 (Intellectuele Eigendom) bepaalde verbeurt het bedrijf een onmiddellijk opeisbare boete van € 10.000,- vermeerderd met een bedrag van € 1.000,- per dag of gedeelte daarvan dat deze schending voortduurt, het een en ander onverminderd het recht van OA op vergoeding van haar volledige schade.

7. Duur en opzegging

7.1. De overeenkomst tussen het bedrijf en OA op basis van de Algemene Voorwaarden is een overeenkomst voor onbepaalde tijd en kan tussentijds door beide partijen worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van 1 maand bij automatische incasso. Bij Ideal en Paypal verloopt het contract en de werking van de software bij het niet voldoen van de betaling.

7.2. Bedrijven die nog in de Proefperiode zitten, beeindigen de proefperiode doordat zij geen betaling doen en hiermee het account gedeactiveerd wordt na 30 dagen. Wil men later het account weer activeren, zal er eerst een betaling moeten plaatsvinden. Verwezen wordt naar artikel 4.3.

7.3. Opzegging geschiedt per aangetekende per e-mail aan info@OnlineAfspraken.nl. Het bedrijf dient zelf te verifiëren of de email daadwerkelijk is ontvangen door OA.

7.4. Deze regels over duur en opzegging werden ook vermeld op de website op de pagina waarop het bedrijf zich voor het gebruik van de diensten heeft aangemeld.

8. Disclaimer en uitsluiting van aansprakelijkheid

8.1. OA verwerkt de gegevens die nodig zijn voor het gebruik van de diensten op uiterst zorgvuldige wijze. OA staat er evenwel niet voor in dat de gegevens van Bedrijven en Consumenten op ieder moment volledig, juist en actueel zijn, noch staat zij ervoor in dat de informatie op de website op ieder moment volledig, juist, actueel en rechtmatig is.

8.2. OA biedt ten aanzien van de diensten, bedrijfsgegevens van Bedrijven en persoonsgegevens van consumenten geen garantie (uitdrukkelijk of stilzwijgend), toezegging of vrijwaring van welke aard dan ook voor wat betreft de kwaliteit, juistheid en geschiktheid daarvan voor de doeleinden die daarmee worden nagestreefd. OA staat er met name niet voor in dat de diensten in alle gevallen ononderbroken zullen werken, vrij zullen zijn van virussen, trojans en andere fouten en gebreken en dat derden en consumenten geen onrechtmatig gebruik van de diensten zullen maken.

8.3. De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van Bedrijven en andere derden. OA heeft geen zeggenschap over en is niet aansprakelijk voor deze websites.

8.4. Het bedrijf is zelf verantwoordelijk en aansprakelijk voor al het gebruik dat hij of zij van de diensten maakt. Het bedrijf vrijwaart OA volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat van de diensten wordt gemaakt.

8.5. In geen enkel geval is OA en/of zijn (rechts)personen werkzaam voor OA aansprakelijk voor directe schade, indirecte schade, immateriële schade, gevolgschade, winstderving, verlies van orders en (juridische) kosten voortvloeiende uit of verband houdende met de diensten.

8.6. Deze beperking van de aansprakelijkheid van OA en/of (rechts)personen werkzaam voor OA geldt tevens, maar niet uitsluitend, voor het niet deugdelijk functioneren van door OA en/of (rechts)personen werkzaam voor OA ten behoeve van de diensten gebruikte (telecommunicatie) apparatuur, software en gegevensbestanden.

8.7. Mocht OA en/of (rechts)personen werkzaam voor OA op enig moment toch aansprakelijk zijn voor enigerlei schade, dan is deze aansprakelijkheid te allen tijde beperkt tot een maximumbedrag van € 1.000,-. Dit artikel 8.7 laat de uitsluiting van aansprakelijkheid van artikel 8.5 onverlet.

8.8. Het een en ander lijdt uitzondering indien schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de kant van OA en/of (rechts)personen werkzaam voor OA.

9. Toepasselijk recht en geschillenregeling

9.1. De Algemene Voorwaarden en alle overeenkomsten die daarmee verband houden, alsmede alle daarmee verband houdende verbintenissen, worden beheerst door Nederlands recht.

9.2. Vragen en klachten over de diensten of OA kunnen worden gericht aan OnlineAfspraken.nl BV, Savannahweg 8, 3542 AW Utrecht of per e-mail aan info@OnlineAfspraken.nl. OA kan op werkdagen tussen 09.00 uur en 18.00 uur tevens worden gebeld op nummer 030 - 241 2042.

9.3. Geschillen tussen een bedrijf en OA die voortvloeien uit of verband houden met de Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten genoemd in artikel 9.1, met inbegrip van geschillen over het bestaan en de geldigheid daarvan, zullen worden beslecht door de Rechtbank te Amsterdam.

*****

Deze Algemene Voorwaarden voor Bedrijven zijn meest recentelijk gewijzigd op 11 mei 2012.