Disclaimer

5.1. OA heeft de diensten, de website en de inhoud daarvan met de grootst mogelijke zorg samengesteld. OA staat er evenwel niet voor in dat de gegevens van bedrijven op ieder moment volledig, juist en actueel zijn, noch staat zij ervoor in dat de informatie op de website op ieder moment volledig, juist, actueel en rechtmatig is.

5.2. OA biedt ten aanzien van de diensten, bedrijfsgegevens van bedrijven en de informatie op de website geen garantie (uitdrukkelijk of stilzwijgend), toezegging of vrijwaring van welke aard dan ook voor wat betreft de kwaliteit, juistheid en geschiktheid daarvan voor de doeleinden die daarmee worden nagestreefd. OA staat er met name niet voor in dat de diensten in alle gevallen ononderbroken zullen werken, vrij zullen zijn van virussen, trojans en andere fouten en gebreken en dat derden van de diensten geen onrechtmatig gebruik zullen maken.

5.3. De website bevat verwijzingen (bijvoorbeeld door middel van een hyperlink, banner of button) naar de websites van bedrijven en andere derden. OA heeft geen zeggenschap over en is niet aansprakelijk voor deze websites.

5.4. De consument en de gebruiker van de website is aansprakelijk voor al het gebruik dat hij of zij van de diensten maakt. Hij of zij vrijwaart OA volledig tegen alle aanspraken van derden inzake schade of anderszins, op enigerlei wijze ontstaan door al het gebruik dat van de diensten wordt gemaakt.