Voorwaarden voor de API van Onlineafspraken.nl BV

(hierna te noemen OA-API)

Het recht van de Klant een exemplaar van de OA-API en de Specificaties van de OA-API te gebruiken, te kopiëren en te bewaren, is onderhevig aan de volledige naleving door de klant van de voorwaarden van de Overeenkomst voor Onlineafspraken.nl BV die de klant is overeengekomen ('Overeenkomst voor Onlineafspraken.nl BV') en deze Voorwaarden voor OA-API (de 'Overeenkomst'). Alle gebruikte termen met hoofdletters in dit document hebben dezelfde betekenis als in de Overeenkomst voor Onlineafspraken.nl BV, tenzij anders aangegeven. Als de Klant deze Overeenkomst of een gedeelte van deze Overeenkomst niet nakomt, behoudt Onlineafspraken.nl BV zich het recht voor de toegang van de Klant tot de OA-API zonder voorafgaande kennisgeving op te schorten, en de toegang van de Klant tot de OA-API te beëindigen indien de Klant een dergelijke niet-nakoming niet binnen dertig (30) dagen na de opschorting ongedaan heeft gemaakt. Na het verlopen of beëindigen van deze Overeenkomst mag de Klant niet langer gebruikmaken van de OA-API, moet de Klant alle kopieën van de Specificaties van de OA-API vernietigen en moet de Klant, indien hierom door Onlineafspraken.nl BV verzocht, dergelijke vernietiging ten overstaan van Onlineafspraken.nl BV bevestigen.

1. DEFINITIES

1.1 De 'OA-API' gebruiken houdt in: (A) het gebruik van de opmaaktaal die in de Specificaties van de OA-API wordt beschreven voor (i) toegang tot Onlineafspraken.nl BV-servers via de OA-API, (ii) het maken en/of beheren van Eindgebruikersaccounts met behulp van een OA-API-client, of (iii) het ontvangen van gegevens als reactie op OA-API-aanroepen; en/of (B) de ontwikkeling van een OA-API-client.

1.2 'OA-API-client' houdt in: clientsoftware (i) die alleen is ontwikkeld door of namens de Klant, die de enige gebruiker en eigenaar van een dergelijke client zal zijn; en (ii) die met behulp van de Specificaties van de OA-API toegang heeft tot of kan communiceren met de servers van Onlineafspraken.nl BV. OA-API-clients mogen alleen voor interne doeleinden van de klant worden gemaakt en gebruikt, en mogen niet aan derden worden gedistribueerd.

1.3 'OA-API-gegevens' houdt in: alle gegevens en inhoud die met behulp van de OA-API bij Onlineafspraken.nl BV zijn verkregen.

1.4 'Specificaties van de OA-API' houdt in: alle door Onlineafspraken.nl BV verstrekte informatie en documentatie die specificaties en protocollen van de OA-API bevatten of die betrekking hebben op specificaties en protocollen van de OA-API, en alle door Onlineafspraken.nl BV verstrekte instructies voor het gebruik en de implementatie van de OA-API.

2. DEFINITIES

2.1 Gebruik.

2.1.1 Teneinde de Eindgebruikersaccounts te kunnen beheren, mag de Klant de OA-API en de Specificaties van de OA-API gebruiken om (i) toegang te verkrijgen tot Onlineafspraken.nl BV-servers en (ii) om uitsluitend met behulp van de Ontwikkelaarscode van de Klant een OA-API-client te ontwikkelen die voldoet aan de voorwaarden in deze Overeenkomst. De Klant mag de Ontwikkelaarscode niet gebruiken om toegang tot de OA-API te verkrijgen met behulp van een OA-API-client die inbreuk maakt op deze Overeenkomst. Een OA-API-client mag geen andere partijen dan de Klant zelf in staat stellen of toestaan toegang te verkrijgen tot het volgende of het volgende te gebruiken: (a) de Beheerdersaccount(s), de Eindgebruikersaccounts, OA-API-gegevens of Ontwikkelaarscodes, of enige andere informatie van derden; (b) gegevens die zijn verkregen door Onlineafspraken.nl BV Scraping (zoals gedefinieerd in Sectie 2.2.4); of (c) Specificaties van de OA-API.

2.2 OA-API-gegevens.

2.2.1 Overdracht van OA-API-gegevens. De Klant mag de OA-API-gegevens niet geheel of gedeeltelijk aan derden verkopen, distribueren, in sublicentie geven of op enige andere wijze openbaar maken of overdragen.

2.2.2 API-materiaal. De Klant mag de OA-API-gegevens niet geheel of gedeeltelijk aan derden verkopen, distribueren, in sublicentie geven of op enige andere wijze openbaar maken of overdragen.

2.2.3 Beveiliging. De Klant zal alle OA-API-gegevens, de Ontwikkelaarscode van de Klant en de Specificaties van de OA-API zover redelijkerwijs mogelijk altijd in een veilige omgeving bewaren en zal alle OA-API-gegevens, de Ontwikkelaarscode van de Klant en de Specificaties van de OA-API altijd als Vertrouwelijke informatie van Onlineafspraken.nl BV behandelen, ook indien geen gebruik is gemaakt van de specifieke bestempeling 'vertrouwelijk' of van een vergelijkbare bestempeling. Elke OA-API-client moet zijn ontworpen om adequate beveiligingen te bevatten en de interceptie te voorkomen van alle OA-API-gegevens, Ontwikkelaarscodes, Specificaties van de OA-API en persoonlijke identificeerbare gegevens van alle partijen. Dergelijke informatie moet altijd worden bewaard in een veilige omgeving die voldoet aan de hoogste beveiligingsnormen. Elke gegevensoverdracht waarbij wordt gebruikgemaakt van de OA-API, moet zijn beveiligd en alle OA-API-clients moeten gegevens overdragen met een protocol dat minimaal over beveiliging van het niveau van 128-bits SSL-codering beschikt of dat voor de rechtstreekse overdracht naar Onlineafspraken.nl BV minimaal over een beveiliging beschikt die evenredig is aan die van het protocol dat door de OA-API-servers wordt geaccepteerd.

2.2.4 Gegevens verzamelen. 'Onlineafspraken.nl BV Scraping' houdt in: het gebruik van andere geautomatiseerde middelen dan de OA-API (bijvoorbeeld 'scraping ' en robots) om toegang te verkrijgen tot Onlineafspraken.nl BV-informatie, Onlineafspraken.nl BV-informatie op te vragen of op enige andere wijze Onlineafspraken.nl BV-informatie te verzamelen van Onlineafspraken.nl BV, de Service of een website die het eigendom is van of wordt beheerd door Onlineafspraken.nl BV of een Onlineafspraken.nl BV-partnersite waarop Onlineafspraken.nl BV-advertenties worden weergegeven. De Klant komt overeen geen Onlineafspraken.nl BV-informatie te verkrijgen met behulp van Onlineafspraken.nl BV Scraping, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door Onlineafspraken.nl BV voor een functie van een afzonderlijk product of een afzonderlijke service van Onlineafspraken.nl BV. De OA-API-client mag geen Onlineafspraken.nl BV Scraping toestaan of mogelijk maken.

3. CONTROLE DOOR ONLINEAFSPRAKEN.NL BV

De Klant verklaart dat Onlineafspraken.nl BV alle OA-API-activiteiten mag controleren om de producten en diensten van Onlineafspraken.nl BV te verbeteren en zeker te zijn van de kwaliteit en de naleving van deze voorwaarden. De klant en de OA-API-client mogen de controle van de OA-API-activiteiten door Onlineafspraken.nl BV niet belemmeren of proberen te belemmeren of op enige andere wijze onduidelijk maken in de OA-API-activiteiten van de Klant van Onlineafspraken.nl BV. Onlineafspraken.nl BV mag alle technische middelen gebruiken om dergelijke belemmeringen te verhelpen, met inbegrip van maar niet beperkt tot het opschorten of beëindigen van de toegang tot de OA-API-client.

4. MEEST RECENTE API

Op alle OA-API-clients mag alleen de meest recente versie van de OA-API binnen de zes (6) voorafgaande maanden worden gebruikt. OA-API-clients waarop oudere versies van de OA-API worden gebruikt, moeten worden bijgewerkt en mogen niet worden gebruikt, gedistribueerd, ondersteund of onderhouden.

5. VERPLICHTING OM NIET TE BELEMMEREN

De Klant en de OA-API-client mogen de correcte functionering van de OA-API op geen enkele wijze belemmeren of proberen te belemmeren. Elke OA-API-client moet een consistente en nauwkeurige identificatie van deze OA-API-client aan Onlineafspraken.nl BV verstrekken in de header 'user-agent' of in een vergelijkbaar veld, zoals beschreven in de Specificaties van de OA-API.

6. GEBRUIK EN QUOTA

Onlineafspraken.nl BV mag het gebruik van de OA-API door de Klant naar eigen goeddunken beperken. De Klant zal niet proberen geautomatiseerde gebruiksquotabeperkingen te overschrijden.

7. GEEN IMPLICIETE RECHTEN

Buiten de uitdrukkelijke verstrekte rechten in deze Overeenkomst, verleent deze Overeenkomst geen van beide partijen intellectuele of andere eigendomsrechten. De Klant zegt hierbij toe Onlineafspraken.nl BV en haar aangesloten maatschappijen en alle licentienemers, rechtverkrijgenden of opvolgers niet gerechtelijk te zullen vervolgen voor enige schade, aansprakelijkheid, reden tot actie, vonnissen en vorderingen die (a) verband houden met intellectueel eigendom dat de Klant ontwikkelt en dat is gebaseerd op, gebruikmaakt van of is gerelateerd aan de OA-API; en (b) die op enige andere wijze kan voortvloeien uit het gebruik van, het vertrouwen op of het verwijzen naar de OA-API door de Klant. Ten aanzien van de Klant en Onlineafspraken.nl BV, behouden Onlineafspraken.nl BV en haar van toepassing zijnde licentiehouders alle intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van alle patenten, handelsmerken, auteursrechten en andere eigendomsrechten) met betrekking tot de Specificaties van de OA-API, alle Onlineafspraken.nl BV-websites en alle Onlineafspraken.nl BV-services en alle daarvan afgeleide producten. Tenzij anders aangegeven, zijn geen van de hierin verleende licentierechten doorgeefbaar, overdraagbaar of toewijsbaar.